ANBI

Stichting Jongerenopvang Zeeland is sinds 03/05/2012 door de belastingdienst erkend als een “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Dat betekent dat uw giften aan ons belasting aftrekbaar zijn.

Onderstaande informatie is van belang voor donateurs aan de stichting.

 • De officiële naam is: “Stichting Jongerenopvang Zeeland”
 • postadres: van Middelhovenstraat 49, 4571 AA, Axel.
 • Stichting Jongerenopvang Zeeland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 55291503. Het RSIN nummer is : 851642214.
 • De stichting is alleen actief in de regio Zeeland.
 • De doelstelling van Stichting Jongerenopvang Zeeland is het verwerven van geldmiddelen ten behoeve van de opvang van jongeren binnen een gezin, het promoten van pleegzorg, bijdragen aan de werving van nieuwe pleeggezinnen en actief bemiddelen om jongeren in pleeggezinnen onder te brengen.
 • Het beleidsplan in hoofdlijnen ziet er als volgt uit: Stichting Jongerenopvang Zeeland neemt projecten aan, waarbij het doel centraal staat en tracht te verwezenlijken dat de jongeren op een gezonde, veilige manier binnen een gezin kunnen wonen. Om projecten te kunnen realiseren wordt er fondswerving gedaan, sponsors gezocht en samenwerkingsverbanden aangegaan die bevordering van de opvang van jongeren in een gezin ten goede komen. Projecten worden door het bestuur aangenomen na voldoende info verkregen te hebben van de aanvrager. Meer info over aanvragen zie: Over ons> projectaanvraag. Per project wordt een projectleider aangesteld vanuit het bestuur die fondswerving doet, sponsoren zoekt en samenwerkingen aan gaat met andere fondsen, bedrijven en of belanghebbende voor het project. De werkzaamheden voor fondsverwing etc. starten zodra een project unaniem door het bestuur is aangenomen. Met het gezin /project wordt dan ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten.  Het beheer en besteding van ontvangen gelden mogen enkel en alleen aangewend worden t.b.v. de opvang van jongeren. Dit houdt in dat de financiële ondersteuning aangewend kan worden voor de verbouwing en of inrichting van ruimtes ten behoeve van jongerenopvang ( denk aan het creëren van een slaapkamer, badkamer, gezamelijke keuken , bij inrichting aan verf, vloerbedekking, bedtextiel, bed, bureau). Op voorhand kunnen aan een project geen gelden worden toegezegd tenzij er al voldoende middelen op de bank van de stichting aanwezig zijn. De stichting gaat geen leningen aan en zal ook nooit een schuld hebben.
 • Beleidsplan 2021 > Onze beleidsvoornemens zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren.  Voor 2021 is een project aangenomen voor het bouwen van een opvanghuis aan een gezinshuis. Het opvanghuis gaat drie slaapkamers, woonkamer, keuken, bijkeuken  en ontvangstruimte zijn, waar jongeren zelfstandig kunnen wonen met begeleiding uit het gezinshuis. Dit project zal deze zomer opgestart worden zodra alle medewerking van de betreffende gemeente is toegezegd. Gezien de omvang van het project is besloten voor 2021 geen ander project meer aan te nemen. Nieuwe projecten kunnen zich voor 2022 weer aanmelden.
 • Het bestuur van Stichting Jongerenopvang Zeeland bestaat uit Annet van Alten (bestuursvoorzitter), Rachel Jonker (penningmeester) en Joa Ephraïm (secretaris).  Deze bestuursleden ontvangen geen (aardse) beloning voor hun inspanningen en werkzaamheden.
 • Verslag van de uitgoefende activiteiten : 
  I.v.m de AVG richtlijnen en mogelijke geheime plaatsingen van jongeren is de info betreffende de gezinshuizen op de site vermeld met een nummer.
  Voor belanghebbende, fondsen en sponsoren is er wel de mogelijkheid om meer info betreffende de gezinshuizen op te vragen.
  In 2012 is de Stichting opgericht en gelijk van start gegaan met fonds en steunwerving voor het project “familiehuis 1”, tevens is in dat jaar ook het project “slaapkamer tienermeisje” tot een succesvol einde gebracht. In 2013 heeft het project “familiehuis 1 “ centraal gestaan, waarbij er al een groot gedeelte van de verbouwing gerealiseerd is, en er ook al een plaatsing van een tienermeisje in het gezin heeft plaats gevonden. In mei 2013 hebben we deelgenomen aan de landelijke petitie van de Alliantie ‘Kind in Gezin’ waarbij de petitie aan wethouder Liefting van Terneuzen officieel is aangeboden. Eerste contacten met maatschappelijk werk en Jeugdzorg zijn gemaakt voor een goede samenwerking in de toekomst. Het project “familiehuis 1” is vanaf 2016 volop in “bedrijf”. Al enkele jongeren hebben het warme thuis verlaten om op zichzelf te gaan wonen, en komen er nog regelmatig op bezoek. De 4 slaapkamers worden en zijn al voor lange, maar ook minder lange periodes gevuld met jongeren.
  Het project: “familiehuis 2” is gestart in juni 2016 heeft twee slaapruimtes voor jongeren opgeleverd, kamers zijn bezet. Volledig afgerond.
  Het project: “familiehuis 3” is gestart in september 2017 heeft 5 slaapruimtes voor jongeren opgeleverd, kamers zijn bezet. Volledig afgerond.
  Het project: “familiehuis 4” is gestart in september 2018 heeft 2 slaapruimtes voor jongeren opgeleverd, kamers zijn bezet. Volledig afgerond.
  Het project: “familiehuis 5” is gestart in september 2019 heeft 2 slaapruimtes voor jongeren opgeleverd, kamers zijn bezet.
  In 2020 is het project familiehuis 5 afgerond en heeft er geen verdere projectaanvraag plaatsgevonden.
  Voor 2021 is er een project aanvraag ( zie info bij beleidsplan hierboven).
 • Financïele baten en lasten
  Balansjaar 2020   Het eigen vermogen bestaat alleen uit een banksaldo. Er zijn geen andere bezittingen of schulden.

  • Saldo bank 01-01-2020+ spaar             €  3185.79
   • Inkomsten/ giften 2020                  € 16.656,44
    • uitgaven 2020 project 1      – €   999,00
    • uitgaven 2020 project 5      – €  1.7215.66
    • uitgaven bankkn                 – €     198.92
    • uitgaven derden                 – €      36,30
    • Saldo bank  31-12-2020      €  1.392,40                                                                                                       

Financiële baten en lasten 2021 worden vòòr 1 juli 2022 hier gepubliceerd

Meer info is opvraagbaar bij het bestuur.